ភាសា : ខ្មែរ
km-KHen-US
  |  ចូលប្រើប្រព័ន្ធ  |  ចុះឈ្មោះ
 • សេវាបម្រុង
    

  ហ្វេសប៊ុក


    
 • សេវាកម្មបម្រុងរបស់យើង


  សេវាបម្រុងលើបចេ្ចកវិទ្យា

  សេវាបម្រុងគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃយើង។ អតិថិជននឹងត្រូវបានផ្តល់សេវាបម្រុង និង សេវាផ្សេងៗដែលមានបញ្ចូលក្នុងផ្នែកដ៏ធំនៃបុគ្គលិករបស់យើង។ យើងខ្ងុំមានមោទនភាពចំពោះដំណើរការ ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនកំពុងឆ្ពោះទៅគោលដៅពីការផ្តលសេវាបម្រុង និង សេវាផ្សេងៗទៅជា Online ហើយយើងនឹងនៅតែបន្តផ្តល់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជន។ ក្រុមផ្តល់សេវាកម្មដែលមានជំនាញការរបស់យើងយល់អំពីមុខរបររបស់អ្នក។ ពួកគេបាននិងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងបរិយាកាសលក់ដោយពួកគេផ្ទាល់។ សេវាបម្រុងតាមបច្ចេកទេសរបស់ ធី អូ កុំព្យូទ័រ ផ្តល់ជាជំនួយការបច្ចេកទេសដល់អ្នកជាវជាប្រចាំ។ អ្នកឯកទេសលើបច្ចេកទេសដ៏មានបទពិសោធន៏អាចនៅជួយអតិថិជនក្នុងការ តំឡើង កំណត់តម្រូវការទុកជាមុន និង សេវាថែរក្សា។ យើងរៀបគំរោងទៅលើការតំឡើងរបស់អ្នកដោយផ្តល់នូវភាពលំអិតចុងក្រោយ និង រក្សាការផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នករាល់កិច្ចការសំខាន់របស់ពួកយើង។

  ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និង ការធានាៈ

  • ធានារយៈពេលមួយឆ្នាំលើកំហុសឆ្គងសំភារៈ
  • ធានារយៈពេលបីឆ្នាំលើសេវាកម្ម

  • ការធានាត្រូវបានទុកជាមោឃៈប្រសិនបើផលិតផលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឬជួសជុលដោយភាគីដទៃទៀត

  • រាល់ការលក់ត្រូវបានបញ្ចប់

   ចំណាំៈ ការធានាលើ Hardwear គឺមានរយៈពេលមួយឆ្នាំ និង បីឆ្នាំធានាលើសេវាកម្ម។

  បញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មនិងសេវាបម្រុងដូចជា ផ្នែកលក់, វេបម៉ាស្ទ័រ, សេវាបំរើអតិថិជន និង សេវាបច្ចេកទេស។

  សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងពួកយើងដោយការផ្ងើរ អ៊ីម៉ែលទៅកាន់:

  ទំនាក់ទំនងនិងសេវាបម្រុងៈ

  • ផ្ងើរមកកាន់ៈ
  • ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទៈ

   • • ទូរស័ព្ទខ្សែទីមួយ (+៨៥៥) ០២៣ ២២៤ ០៣៥
   • • ទូរស័ព្ទខ្សែទីពីរ (+៨៥៥) ០២៣ ២២១ ៣៨៥
   • • ទូរសារ (+៨៥៥) ០២៣ ២២១ ៣៧៥