ភាសា : ខ្មែរ
km-KHen-US
  |  ចូលប្រើប្រព័ន្ធ  |  ចុះឈ្មោះ

ឱកាសការងារ


អំពីការងារ

ធី.អូ.កុំព្យូទ័រ គឺជាក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលដុំនិងរាយហើយផ្តល់សេវាកម្មទាំង Hardware និង software ដល់អតិថិជន។ គោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺផ្តល់នូវផលិតផលកុំព្យូទ័រដែល ល្អបំផុតដល់អតិថិជន និងសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងផ្តល់នូវឱកាសការងារសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារនៅក្នុង ធី.អូ កុំព្យូទ័រ។ បញ្ជីខាងក្រោមនឹងផ្តល់ភាពលំអិតដល់អ្នកៈ

មុខដំណែងទំនេរ

Idលេខរៀងមុខដំណែងទីតាំងថ្ងៃប្រកាស
111Customer ServicePhnom Penh08/03/201808/02/2018
412Solution Sales Executive InternPhnom Penh08/03/201808/02/2018
453Sales Software Internphnom penh08/03/201808/02/2018
484Training Supervisorphnom penh08/03/201808/02/2018
495iOS / Android / Windows Mobile DeveloperPhnom Penh09/02/201809/01/2018
396DriverPhnom Penh11/08/201611/07/2016
277Web DeveloperPhnom Penh11/08/201611/07/2016
188Senior Web DeveloperPhnom Penh11/08/201611/07/2016
319Sales ExecutivePhnom Penh11/08/201611/07/2016
3210Senior Software Quality AssurancePhnom Penh11/08/201611/07/2016
3611Cashier-InternPhnom Penh11/08/201611/07/2016
4712Software Developerphnom penh19/12/201619/11/2016
4613Sales Hardwarephnom penh09/02/201809/01/2018
3714Windows Application DeveloperPhnom Penh30/05/201601/04/2016
2215AdministrativePhnom Penh30/09/201404/08/2014
3016DeliveryPhnom Penh31/03/201626/02/2016
1617TrainerPhnom Penh30/04/201401/04/2014
1718Indoor Retail Sales ExecutivePhnom Penh05/07/201316/06/2013
Customer Service
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏1
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារAt least hold BAC II degree, bachelor in IT is preferable
មុខវិជ្ជា
ភេទប្រុស
អាយុ20 - 30
ថ្ងៃប្រកាស08/02/2018
08/03/2018

មុខងារការងារ

a)    Receive & check problem, status of items from walk-in customers, province and other T.O team (delivery/sale…)
b)    Process (Open) service order for all received items & update into system.
c)    Update list of items from province.
d)    Update and maintain list/document related to swapped Items.
e)    Communicate with technicians and customers and update info into system.
f)    Hand back items to customer & Close service order in system.
g)    Daily follow-up pending items at technical unit. Report to management level for items on pending longer than 2 weeks.
h)    Check items status/appearance at the time of send/receive to local outdoor warranty.
i)    Update and follow-up items sending to outdoor warranty.
j)    Send weekly reports to Technical & Support manager.

តំរូវការការងារ

1.    At least hold BAC II degree, bachelor in IT is preferable.
2.    Knowledge of Microsoft Office applications.
3.    Good command of spoken English.
4.    Friendly, high patient, good communication and team player.
5.    Age from 20 to 30
6.   At least have one year experience with Front Desk service.

Note: Woman is Encourage.
Solution Sales Executive Intern
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏1
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារ2
មុខវិជ្ជា
ភេទប្រុសឬស្រី
អាយុ16-35
ថ្ងៃប្រកាស08/02/2018
08/03/2018

មុខងារការងារ

 • Perform for outdoor sale activities.
 • Following up with existing customers and renew contracts.
 • Preparing quotation and sales proposal.
 • Preparing the plan to achieve monthly sales targets.
 • Correspondent with customers for relationship building.
 • Develop and manage customers’ accounts to meet and exceed sales targets.
 • Create sales plan and strategy on your account
 • Analyze and monitor sales, create daily and weekly sales reports.
 • Develop and source for potential customer
 • Develop a professional image of the company.
 • Provide excellent after sales service
 • Performs any other duties as requested by manager

តំរូវការការងារ

 • Bachelor degree in Computer Science, Marketing, or in Business Administration
 • 1 year experience and have Good knowledge of IT and related IT products is preferable
 • Excellent communication skill and good command of written and spoken in English
 • Highly self-motivated with positive attitude, proactive, results & people oriented, team player, integrity, strong business acumen & ability to perform under pressure
 • Basic Knowledge of IT networking& software is required
 • Flexible, hardworking, pleasant manner, result-oriented, and honest
 • Solid experience in opportunity qualification, pre-visit planning, call control, account development, and time and territory management.
 • Proficiency with MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint)
 • Respect company core values
 • Male or Female
Sales Software Intern
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏1
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងphnom penh
គុណភាពការងារBachelor Degree
មុខវិជ្ជាSales Software
ភេទប្រុសឬស្រី
អាយុ18-35
ថ្ងៃប្រកាស08/02/2018
08/03/2018

មុខងារការងារ

 •  Perform for outdoor sale activities, Follow-up with existing customers and renew contracts.
 •  Preparing quotation and sales proposal, Preparing the plan to achieve monthly sales targets.
 •  Correspondent with customers for relationship building.
 •  Develop and manage customers’ accounts to meet and exceed sales targets.
 •  Create sales plan and strategy on your account
 •  Analyze and monitor sales, create daily and weekly sales reports.
 •  Develop and source for potential customer, Provide excellent after sales service

តំរូវការការងារ

 • Holding or bachelor degree in Computer Science or Business Administration
 • At least 1 year of working experience in the related field is required for this position
 • Good knowledge of IT and related IT products is preferable and Excellent communication skills
 • Highly self-motivated with positive attitude, proactive, results & people oriented, team player, integrity, strong business acumen & ability to perform under pressure.
 • High commitment to deliver the result and company’s expectation. Good command of written and spoken in English
 • Flexible, hardworking, smart appearance and pleasant manner.
 • Performs any other duties as requested by the company.
Training Supervisor
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏1
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងphnom penh
គុណភាពការងារBachelor Degree
មុខវិជ្ជាTrainer
ភេទប្រុសឬស្រី
អាយុ18-35
ថ្ងៃប្រកាស08/02/2018
08/03/2018

មុខងារការងារ

 • Arrange schedule to orientation to the clients
 • Follow up clients after training
 • Train client relevant software program on Hotel, Inventory, HR, and so on
 • Facilitate teaching and learning activities
 • Support dynamic team to make sure the system is working and running smoothly

តំរូវការការងារ

 • Bachelor degree in Accounting, Computer Science, or Business Administration
 • 1year experience but not required
 • Understand in IT company asset and software
 • Good communications skill, problem solving, patient, honest, and team player
 • Understanding of English.
 • Be proactive, and committed to the goals of the program.
 • Know some application such QuickBooks
 • Males only, age from 20 to 30
 • Respect company core values
iOS / Android / Windows Mobile Developer
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏1
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារ2
មុខវិជ្ជាProgrammer
ភេទប្រុស
អាយុ16-38
ថ្ងៃប្រកាស09/01/2018
09/02/2018

មុខងារការងារ

 • Design and build advanced applications in iOS/Android or Windows platform;
 • Ensure the performance, quality, and responsiveness of applications;
 • Identify and correct bottlenecks and fix bugs;
 • Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability;
 • Help maintain code quality, organization, and automation; 
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.

តំរូវការការងារ

 • BS/MS degree in Computer Science or related field
 • Knowledge in Objective-C and Swift - Knowledge with third-party libraries and APIs is preferable
 • Working knowledge of the general mobile landscape, architectures, trends, and emerging technologies
 • Experience in Web Technology (PHP, HTML/CSS3, AngularJS/React) is a plus
Driver
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏0
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារ
មុខវិជ្ជាDriver
ភេទប្រុស
អាយុ30-40
ថ្ងៃប្រកាស11/07/2016
11/08/2016

មុខងារការងារ

 • Checks safety of the vehicle to ensure road worthiness on daily basis
 • Reports periodic servicing needs of the vehicle in advance to ensure its proper handling
 • Ensures that the vehicle is clean all the time and report to line manager for condition of vehicle
 • Ensures safe keeping of vehicle accessories as Jack, first aid kit, etc.
 • Ready for go to mission anytime.
 • Other task assigned by manager

តំរូវការការងារ

 • Males only, age from 30 to 40
 • Able to read and write Khmer
 • At least 1-3 years’ experience in the driving
 • Able to speak and write English (preferred)
 • Skilled in maintaining vehicle machines
 • Good attitude, honest, gentle, friendly and willing to work
 • Have a legal valid driving license and excellent driving background

Web Developer
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏1
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារBachelor Degree in Information Technology (IT), Computer Science or equivalent
មុខវិជ្ជាWeb Developer
ភេទប្រុស
អាយុ16-35
ថ្ងៃប្រកាស11/07/2016
11/08/2016

មុខងារការងារ

 • Design, develop, maintain and enhance in-house developed software.
 • Build reusable software components.
 • Review and maintain legacy code.
 • Coordinate and supervise software development process.
 • Investigate, diagnose and fix system bugs.
 • Documents solutions through flowcharts, layouts diagrams and code comments.
 • Process software design and application skills.
 • Adopt and enforce software engineering best practices.

តំរូវការការងារ

 • 1 year development with C# technology.
 • C# coding with SQL knowledge.
 • Knowledge in one of WCF, REST, SOAP service.
 • Mobile development with .Net technology (Optional).
 • Experience with business application such as POS, Inventory, HR etc.
 • Experience with reporting application such as: Crystal report, Fast Report, etc.
 • Experience with Third Party .Net UI component such as: Component one, Devexpress etc.
 • Highly analytical, with the ability to independently analyze, document findings and recommend solutions.
 • Excellent interpersonal skills necessary to interact effectively with project managers, developers, business analysts, systems analysts.
 • Demonstrated ability to work independently, as well as within project teams, providing relevant system analysis services.

Senior Web Developer
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏2
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារBachelor Degree in Information Technology
មុខវិជ្ជាWeb Developer
ភេទប្រុស
អាយុ18-35
ថ្ងៃប្រកាស11/07/2016
11/08/2016

មុខងារការងារ

 • ·         Defines site objectives by analyzing user requirements; envisioning system features and functionality
 • ·         Designs and develops user interfaces to Internet/intranet applications by setting expectations and features priorities throughout development life cycle
 • ·         Recommends system solutions by comparing advantages and disadvantages of custom development
 • ·         Integrates applications by designing database architecture and server scripting; studying and establishing connectivity with network systems, search engines, and information servers
 • ·         Completes applications development by coordinating requirements, schedules, and activities; contributing to team meetings; troubleshooting development and production problems across multiple environments and operating platforms
 • ·         Updates job knowledge by researching new internet/intranet technologies and software products
 • Supports and develops web application developers by providing advice, coaching and educational opportunities

តំរូវការការងារ

 •  Bachelor Degree in Information Technology (IT), Computer Science or equivalent
 • 3 years of experience with ASP.Net development
 • Good English communication
 • Knowledge in C#
 • Implementing automated testing platforms and unit tests
 • Strong understanding of object-oriented programming
 • Knowledge for writing clean, readable C# code
 • Knowledge in Report Engine, System Analysis
 • Familiarity with the .NET framework 4
 • Highly analytical, with the ability to independently analyze, document findings and recommend solutions
 • Excellent interpersonal skills necessary to interact effectively with project managers, developers, business analysts, systems analysts
 • Demonstrated ability to work independently, as well as within project teams, providing relevant system analysis services
Sales Executive
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏0
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារbachelor degree in Computer Science
មុខវិជ្ជាSales Executive
ភេទប្រុស
អាយុ16-30
ថ្ងៃប្រកាស11/07/2016
11/08/2016

មុខងារការងារ

 •  Perform for outdoor sale activities, Follow-up with existing customers and renew contracts.
 •  Preparing quotation and sales proposal, Preparing the plan to achieve monthly sales targets.
 •  Correspondent with customers for relationship building.
 •  Develop and manage customers’ accounts to meet and exceed sales targets.
 •  Create sales plan and strategy on your account
 •  Analyze and monitor sales, create daily and weekly sales reports.
 •  Develop and source for potential customer, Provide excellent after sales service

តំរូវការការងារ

 • Holding or bachelor degree in Computer Science or Business Administration
 • At least 1 year of working experience in the related field is required for this position
 • Good knowledge of IT and related IT products is preferable and Excellent communication skills
 • Highly self-motivated with positive attitude, proactive, results & people oriented, team player, integrity, strong business acumen & ability to perform under pressure.
 • High commitment to deliver the result and company’s expectation. Good command of written and spoken in English
 • Flexible, hardworking, smart appearance and pleasant manner.
 • Performs any other duties as requested by the company.

Senior Software Quality Assurance
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏0
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារBachelor Degree in Computer Science or Business Administration
មុខវិជ្ជាProgramer
ភេទប្រុស
អាយុ18 - 30
ថ្ងៃប្រកាស11/07/2016
11/08/2016

មុខងារការងារ

 • Analyze software development deliverables such as requirement documents, detailed design documents and use cases for thoroughness and detail
 • Design and execute manual and automated test scripts, exploratory testing, and documenting and reporting the test results
 • Identify, track and report software deficiencies.
 • Use SQL and database querying tools to extract data from relational databases
 • Assess and revise test sequence and scope based upon test results and/or change in product design
 • Identify areas for improving efficiency, shortening of test cycles and automation of test scripts, while recommending solutions for improvement
 • Work with end user to define and document requirements for Information Requests (IRs) and create, execute and validate requests to ensure accurate and timely completion
 • Assist with the design, development and implementation of test strategies and tools
 • Communicate the progress toward daily and weekly goals to the management team
 • Provide weekly status reports on work completed to Manager/Supervisor
 • Support Developers in the understanding of the Application and the database
 • Prepare systems or program documentation: flow charts, file layouts, input/output documentation and program narratives
 • Prepare data flow diagrams by analyzing the business needs of end users to determine the flow of data within the organization
 • Participate in the activities needed for the operation and maintenance of systems by interfacing with technical personnel and end users and recommending requisite changes. 
 • Identify production problems through consultation with end users and programming staff and develops problem resolution and error correction strategies
 • Monitor systems operation; receives reports of problems; researches, resolves and tracks these problems
 • Mentor/train staff in areas of expertise and ensure sufficient knowledge transfer occurs across the team to provide adequate coverage

តំរូវការការងារ

 • Bachelor of IT or equivalence
 • At least one year of experience with testing tool, Test manager
 • At least two year of experience with business software development
 • C# coding with SQL knowledge
 • Highly analytical, with the ability to independently analyze, document findings and recommend solutions
 • Excellent interpersonal skills necessary to interact effectively with project managers, developers, business analysts, systems analysts
 • Demonstrated ability to work independently, as well as within project teams, providing relevant system analysis services
Cashier-Intern
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏0
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារ
មុខវិជ្ជាFinance and Accounting
ភេទប្រុស
អាយុ16-25
ថ្ងៃប្រកាស11/07/2016
11/08/2016

មុខងារការងារ

- Point of Sale
- Convert and print invoice
- Check invoice
- Clear invoice A/R
- Edit some invoice
- Credit return
- Merge invoice
- Customer deposit

តំរូវការការងារ

  • Bachelor Degree or Equivalent of Finance and Accounting field
  • Not required experience
  • Able to converse with both Khmer and English well
  • To undertake appropriate work related with training as required
  • Good communication skill
  • Ability to work under supervised
  • Honestly, Polite, Good Morality, Friendly and quick learning

Software Developer
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏2
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងphnom penh
គុណភាពការងារBachelor Degree
មុខវិជ្ជាSoftware Developer
ភេទប្រុស
អាយុ18-35
ថ្ងៃប្រកាស19/11/2016
19/12/2016

មុខងារការងារ

 • Design, develop, maintain and enhance in-house developed software.
 • Build reusable software components.
 • Review and maintain legacy code.
 • Coordinate and supervise software development process.
 • Investigate, diagnose and fix system bugs.
 • Documents solutions through flowcharts, layouts diagrams and code comments.
 • Process software design and application skills.
 • Adopt and enforce software engineering best practices.

តំរូវការការងារ

 • 1 year development with C# technology.
 • C# coding with SQL knowledge.
 • Knowledge in one of WCF, REST, SOAP service.
 • Mobile development with .Net technology (Optional).
 • Experience with business application such as POS, Inventory, HR etc.
 • Experience with reporting application such as: Crystal report, Fast Report, etc.
 • Experience with Third Party .Net UI component such as: Component one, Devexpress etc.
 • Highly analytical, with the ability to independently analyze, document findings and recommend solutions.
 • Excellent interpersonal skills necessary to interact effectively with project managers, developers, business analysts, systems analysts.
 • Demonstrated ability to work independently, as well as within project teams, providing relevant system analysis services.
Sales Hardware
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏1
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងphnom penh
គុណភាពការងារBachelor Degree
មុខវិជ្ជាSales Hardware
ភេទប្រុស
អាយុ18-35
ថ្ងៃប្រកាស09/01/2018
09/02/2018

មុខងារការងារ

 • Perform for outdoor sale activities, Follow-up with existing customers and renew contracts.
 •  Preparing quotation and sales proposal, Preparing the plan to achieve monthly sales targets.
 •  Correspondent with customers for relationship building.
 •  Develop and manage customers’ accounts to meet and exceed sales targets.
 •  Create sales plan and strategy on your account
 •  Analyze and monitor sales, create daily and weekly sales reports.
 •  Develop and source for potential customer, Provide excellent after sales service

តំរូវការការងារ

 • Holding or bachelor degree in Computer Science or Business Administration
 • At least 1 year of working experience in the related field is required for this position
 • Good knowledge of IT and related IT products is preferable and Excellent communication skills
 • Highly self-motivated with positive attitude, proactive, results & people oriented, team player, integrity, strong business acumen & ability to perform under pressure.
 • High commitment to deliver the result and company’s expectation. Good command of written and spoken in English
 • Flexible, hardworking, smart appearance and pleasant manner.
 • Performs any other duties as requested by the company.
Windows Application Developer
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏0
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារBachelor Degree in Information Technology (IT), Computer Science or equivalent
មុខវិជ្ជាProgrammer
ភេទប្រុស
អាយុ16-30
ថ្ងៃប្រកាស01/04/2016
30/05/2016

មុខងារការងារ

 • Bachelor Degree in Information Technology (IT), Computer Science or equivalent
 • Good English communication
 • Knowledge in C#
 • Implementing automated testing platforms and unit tests
 • Strong understanding of object-oriented programming
 • Knowledge for writing clean, readable C# code
 • Knowledge in Report Engine
 • Knowledge in System Analysis
 • Familiarity with the .NET framework 4
 • Knowledge in Network programming (.Net Remoting, Socket , WCF etc. )
 • 1 year experiences work with C# development & SQL Server
 • Knowledge in Mobile phone development (Native development) will be encourage

តំរូវការការងារ

 • Follow instructions and flows from leader
 • Ensure to complete the task given from Supervisor by the deadline
 • Analyze and Implements feature for T.O Software
 • Assists and coordinates window application’s problem solving.
Administrative
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏2
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារBachelor’s degree
មុខវិជ្ជាAdministrative
ភេទប្រុស
អាយុ20 - 30
ថ្ងៃប្រកាស04/08/2014
30/09/2014

មុខងារការងារ

• Main Duties and responsibilities
• Manage and control Sales Report Statistics
• To ensure confidentiality of all documents for all staff and record in order
• Handle administrative related work inside the office
• Assist in purchasing office supplies and equipment
• Distribute document received from customers to relevant departments
• Telephone reception and customer reception
• Other duties assigned by the management
• Control Asset 
• Reporting To Manager

តំរូវការការងារ

• Bachelor’s degree of Business Administration or Bachelor’s degree of Accounting
• At least two years working experiences for the related field
• Good at English for communication
• Good organizational skills and time management
• Knowledge of Microsoft Office, especially excel
• Strong teamwork & interpersonal skills, friendly and flexible
• Able to communicate with all management levels
• Able to work with shift schedule (including night shift, weekend and holiday shift)

Delivery
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏0
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារBAC II degree or Bachelor
មុខវិជ្ជាDelivery
ភេទប្រុស
អាយុ20 - 30
ថ្ងៃប្រកាស26/02/2016
31/03/2016

មុខងារការងារ

 • Arrange delivery products to customer in Phnom Penh and other provinces by transportation
 • Control customer Invoice and Delivery Note Signature by Customer
 • Pickup and delivery customer product that needed
 • Verify all items before transportation
 • Collect payment or other tasks assigned by manager

តំរូវការការងារ

 • BAC I degree or Bachelor degree in Business Administration
 • Not required experience but not required
 • Understand in IT company asset and software
 • Good communications skill, problem solving, patient, honest, and team player
 • Understanding of English.
 • Driving license and very good controlling on motor,car, or TukTuk
 • Errand on Phnom Penh and well recognized the street and block location
 • Males only, age from 20 to 30
 • Reliable and commitment
 • Respect company core values

Noted: Company have INFINITY INSURANCE for Staff/24h.

Trainer
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏0
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារBachelor degree
មុខវិជ្ជាTrainer
ភេទប្រុស
អាយុ20 - 30
ថ្ងៃប្រកាស01/04/2014
30/04/2014

មុខងារការងារ

·         Arrange schedule to orientation to the clients

·         Follow up clients after training

·         Train client relevant software program on Hotel, Inventory, HR, and so on

·         Facilitate teaching and learning activities

·         Support dynamic team to make sure the system is working and running smoothly

តំរូវការការងារ

·         Bachelor degree in Accounting, Computer Science, or Business Administration

·         1year experience but not required

·         Understand in IT company asset and software

·         Good communications skill, problem solving, patient, honest, and team player

·         Understanding of English.

·         Be proactive, and committed to the goals of the program.

·         Know some application such QuickBooks

·         Males only, age from 20 to 30

·         Respect company core values

Indoor Retail Sales Executive
ពេលធ្វើការពេញម៉ោង
បទពិសោធន៏0
ប្រភេទមុខដំណែងទំនេរ
ទីតាំងPhnom Penh
គុណភាពការងារHigh school, 2nd or 3rd year
មុខវិជ្ជាRetail Sales
ភេទប្រុស
អាយុ20 - 30
ថ្ងៃប្រកាស16/06/2013
05/07/2013

មុខងារការងារ

·         Make Sale Order and Quotation

·         Control customer come in and come out

·         Explain all product to customer that they need

.         Take care all product in and out

.         Work under supervision of manager

តំរូវការការងារ

·         High school, 2nd or 3rd year inComputer Science, or Business Administration

·         At least 1years working experience (not preferred)

·         Good communications and management skill, problem solving, patient, honest, and team player

·         Understanding of English.

·         Willing to learn from new technology, work under the pressure and overtime

·         Be proactive, and committed to the goals of the program.

·         Age from 20 to 30

·         Respect company core values


ត្រលប់ទៅបញ្ជីឈ្មោះ

កំណត់ចំណាំៈ

 • ឯកសារដែលភ្ជាប់ជាមួយនិងពាក្យសុំនឹងមិនត្រូវបានប្រគល់អោយបេក្ខជនវិញទេ។
 • បេក្ខជនដាក់ពាក្យត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនិងឯកសារអោយបានគ្រប់គ្រាន់ដែលតម្រូវដោយក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាក់ទងសំរាប់ការសម្ភាសន៍។
 • សូមមេតា្តបញ្ជាក់មុខងារភ្ជាប់នឹងពាក្យសុំ។
 • មុខដំណែងនៅលើគេហទំព័រត្រូវបានកែប្រែជាធម្មតា, សូមមេតា្តឧស្សាហ៍ស្វែងរកមុខដំណែងទំនេរណាមួយយដែលសមរម្យនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នក។
 • អ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំការងារមុនគេនឹងមានឱកាសសម្ភាសន៍មុនគេ។

ពត៌មានទំនាក់ទំនងៈ

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ ៧០-៧២ ផ្លូវ ស្ពានឥន្ទធនូ សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ ខ័ណ្ឌ ចំការមន ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៣ ២២៤ ០៣៥/ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ០៤៥
អ៊ីម៉ែលៈ recruitment@t-o-computer.com