ភាសា : ខ្មែរ
km-KHen-US
  |  ចូលប្រើប្រព័ន្ធ  |  ចុះឈ្មោះ
 • ហ្វេសប៊ុក


    
 • ទំនាក់ទំនងមកយើង


  • ធី.អូ កុំព្យូទ័រ ខូ.,អិលធីឌី

   ផ្ទះលេខៈ ១០, ផ្លូវ ៦៧ កែងនឹងផ្លូវ ១២៦,
   សង្កាត់ ផ្សា ថ្មី ២, ខណ្ឌ ដូនពេញ,
   ភ្នំពេញ, កម្ពុជា។
   ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ២២៤ ០៣៥/ ០២៣ ២២១ ៣៨៥
   ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ២២១ ៣៧៥
   ៨:០០ ព្រឹក-៦:០០ ល្ងាច(បើក ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៌)

  ទំនាក់ទំនង ធី.អូ កុំព្យូទ័រតាមផ្នែកនិមួយៗដូចខាងក្រោមៈ